MOVING ARM ROBOT

MOVING ARM ROBOT

   - เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบแกนเดียว (Single Axis Robot) สำหรับงานพิมพ์ วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ หรือข้อความต่างๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องการความแม่นยำ ความเร็วสูง และใช้ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง

   - ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค

   - เหมาะกับงานผลิตบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท โดยการใช้หัวพิมพ์ เพียงหัวเดียวแต่สามารถพิมพ์ข้อความลงบนบรรจุภัณฑ์ได้หลายตำแหน่ง อย่างแม่นยำและตรงกันทุกๆ บรรจุภัณฑ์

Visitors: 101,800